Lãi suất và biểu phí
Biểu lãi suất tham chiếu cho vay cá nhân vay vốn không tài sản bảo đảm
Điều kiện giao dịch chung về hội viên Prestige (hiệu lực từ 15/03/2018)
Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA (hiệu lực từ 15/03/2018)
MB Thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi – KHCN (hiệu lực từ 15/03/2018)
Tờ khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của KHCN (hiệu lực từ 15/03/2018)
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ (hiệu lực từ 15/03/2018)
Điều kiện giao dịch chung về Tài khoản thanh toán (Hiệu lực từ 15/03/2018)
Giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng TKTT, phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ, Dịch vụ ngân hàng điện tử
Quy định về Gói dịch vụ VPBank Online
Biểu phí quản lý tiền tệ
Biểu phí gói sản phẩm VP Business
Biểu phí thẻ ghi nợ nội địa
Biểu phí sản phẩm thẻ quốc tế
Biểu lãi suất thẻ tín dụng quốc tế
Biểu phí thẻ quốc tế
Điều kiện giao dịch chung về cho vay và thế chấp xe ô tô
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có TSĐB
T&C FATCA KHDN
Form điều khoản và điều kiện DV Prestige (Hiệu lực từ ngày 01/01 đến 14/03/2018)
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng KHCN tại VPBank (áp dụng từ 12/10/2017)
Khế ước nhận nợ _ tài sản bảo đảm thông thường _ hợp đồng cho vay ký trước ngày 01012018_ hiệu lực từ 01012018
Khế ước nhận nợ _ tài sản bảo đảm thông thường _ hợp đồng cho vay ký sau ngày 01012018 _ hiệu lực từ 01012018
Hợp đồng vay _ tài sản bảo đảm thông thường_ hiệu lực từ 01/01/2018
Khế ước nhận nợ _ tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá. Hợp đồng vay ký trước ngày 01/01/2018_ hiệu lực từ 01/01/2018
Điều khoản điều kiện _cầm cố giấy tờ có giá_ hiệu lực từ 01/01/2018
Khế ước nhận nợ _ tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá. Hợp đồng vay ký sau ngày 01/01/2018_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng cho vay _cầm cố tiền gởi online của bên thứ ba_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng cho vay _cầm cố tiền gởi online của chính bên vay _ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng cho vay _ cầm cố Giấy tờ có giá của bên thứ ba_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng cho vay _cầm cố Giấy tờ có giá của chính bên vay_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng hạn mức thấu chi _ cầm cố tiền gởi tiết kiệm_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng hạn mức thấu chi - Tài sản bảo đảm thông thường_ hiệu lực từ 01/01/2018
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho KH SME vay theo hạn mức không có TSBĐ
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho KH SME vay từng lần không có TSBĐ
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có TSĐB
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho KHDN vay theo hạn mức không có TSBĐ (Hết hiệu lực)
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho KHDN vay từng lần không có TSBĐ (Hết hiệu lực)
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có TSĐB (Hết hiệu lực)
626-2017-QÐ-TGÐ ban hành Bộ mẫu biểu thế chấp và tín chấp của Khối TDTT (HL 11.09.2017)
1032-2017-QD-TGD Sửa đổi Bộ mẫu biểu của Khối TDTT theo Thông tư 14-2017 (HL 01-10-2018)
MB03A - Phiếu khai báo nhóm KH có liên quan
Quy định về tra soát Thẻ Ghi nợ nội địa
Chỉ thị tuân thủ thực hiện thông tư số 23-2014-TT-NHNN
493-2016-QD-TGD Vv ban hành Bản Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Ngân hàng Điện tử dành cho KHCN
MB03.QĐ-TGĐ-HB Mẫu Giấy Đăng ký phát hành Thẻ phụ Thẻ ghi nợ
Form Thu thập thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi_dành cho NH
Form Thu thập thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi _ dành cho khách hàng
Form Điều khoản Điều kiện chung về FATCA dành cho KHCN (Hiệu lực từ ngày 01/01 đến 14/03/2018)
Form Điều kiện giao dịch chung về Thẻ Ghi nợ (Hiệu lực từ 01/01 đến 14/03/2018)
Form Điều kiện giao dịch chung về TKTT