Tỷ giá ngoại tệ

2013-05-22 09:05 -- kbbuser
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
20 940.00
USD Mua CK: 
20 960.00
USD Bán: 
21 020.00
EUR Mua TM: 
26 824.00
EUR Mua CK: 
27 008.00
EUR Bán: 
27 249.00
GBP Mua TM: 
31 441.00
GBP Mua CK: 
31 682.00
GBP Bán: 
31 943.00
AUD Mua TM: 
20 285.00
AUD Mua CK: 
20 424.00
AUD Bán: 
20 676.00
CHF Mua TM: 
21 325.00
CHF Mua CK: 
21 506.00
CHF Bán: 
21 788.00
CAD Mua TM: 
20 132.00
CAD Mua CK: 
20 319.00
CAD Bán: 
20 565.00
JPY Mua TM: 
201.86
JPY Mua CK: 
203.33
JPY Bán: 
205.95
SGD Buy: 
16 540.00
SGD Buy Transfer: 
16 573.00
SGD Sell: 
16 772.00
Ngày đăng: 
2013-05-22
Số bản tin: 
1
Thời gian hiệu lực: 
2013-05-22 09:00