HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VPBANK MOBILE
Bằng việc xác nhận đã đọc hợp đồng này, Khách hàng (KH) cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ VPBank Mobile trong Hợp đồng này.
Điều 1: Dịch vụ cung cấp
 1. Khách hàng yêu cầu và VPBank đồng ý cung cấp cho KH Dịch vụ VPBank Mobile (Sau đây gọi là “Dịch vụ”) - là Dịch vụ được VPBank cung cấp cho Khách hàng thông qua Điện thoại di động.
 2. KH thừa nhận rằng tại một số thời điểm nhất định KH có thể sẽ không truy cập, sử dụng và thực hiện được một số hoặc tất cả các Dịch vụ mà VPBank cung cấp do việc bảo trì hệ thống hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn. lỗi hệ thống, lỗi từ phía nhà cung cấp dịch vụ….hoặc các hạn chế khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện nào.
 3. VPBank có thể chấm dứt/ từ chối/ tạm dừng cung cấp các Dịch vụ mà không cần báo trước khi VPBank thấy là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây: (i) KH vi phạm các quy định tại Hợp đồng này; các điều khoản, điều kiện, quy định của VPBank và (hoặc) của pháp luật về việc sử dụng Dịch vụ, (ii) Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền, (iii) Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận, (iv) Có căn cứ nghi ngờ về hoạt động rửa tiền của khách hàng, (v) Khi có các sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, vượt quá phạm vi kiểm soát của VPBank.
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
 1. Quyền của Khách hàng
 2. Được sử dụng Dịch vụ đã đăng ký với VPBank và sử dụng thêm các tiện ích khác do VPBank cung cấp trong quá trình nâng cấp, phát triển Dịch vụ.
 3. Yêu cầu VPBank sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt quyền truy cập, thay đổi thông tin truy cập Dịch vụ và các yêu cầu khác có liên quan đến Dịch vụ bằng cách gửi văn bản yêu cầu chỉnh sửa thông tin, tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng Dịch vụ theo mẫu của VPBank trong trường hợp phát hiện/ nghi ngờ có sai sót xảy ra, hoặc theo mong muốn của KH.
 4. Khiếu nại về các giao dịch có sai sót hoặc nghi ngờ có sai sót trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 5. Được tham gia các chương trình ưu đãi dành cho KH theo quy định của VPBank.
 6. Nghĩa vụ của Khách hàng
 7. Đảm bảo các thông tin cung cấp cho VPBank là đầy đủ và chính xác, đồng thời có nghĩa vụ cập nhật và thông báo cho VPBank những thay đổi về thông tin đã đăng ký.
 8. Tự chịu trách nhiệm sử dụng và có nghĩa vụ quản lý, bảo mật tên truy cập, mật khẩu, mã bí mật OTP và các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng Dịch vụ của chính KH.
 9. Chịu trách nhiệm vô điều kiện với các giao dịch qua VPBank Mobile được lập bởi tên truy cập, mật khẩu, mã bí mật OTP mà VPBank đã cung cấp cho Khách hàng; chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra do tên truy cập, mật khẩu và mã bí mật OTP bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng vì bất kỳ lý do gì.
 10. Tự chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin và nội dung thanh toán của KH trên hệ thống VPBank Mobile. Nội dung thanh toán không được trái pháp luật và trái đạo đức, thuần phong mỹ tục. Trường hợp nếu phát hiện ra sai lệch về thông tin, thanh toán hoặc hiện tượng vi phạm pháp luật trong việc sử dụng hệ thống VPBank Mobile thì KH có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức với VPBank.VPBank không phải chịu trách nhiệm đối với những giao dịch đã thực hiện trước khi nhận được thông báo của KH về sự sai lệch thông tin, thanh toán hoặc hiện tượng vi phạm pháp luật đó.
 11. Thực hiện các giao dịch trong hạn mức quy định của VPBank và luôn đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản thanh toán khi các giao dịch chuyển tiền được VPBank xử lý.
 12. Công nhận, không hủy ngang và chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch được thực hiện có sử dụng chữ ký hoặc chữ ký điện tử hoặc tên đăng nhập và mật khẩu của KH mà không được hủy, phủ nhận, từ chối, thay đổi, thoái thác giao dịch với bất kỳ lý do nào.
 13. Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì trong trường hợp VPBank chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ cho KH do lỗi phát sinh từ phía Khách hàng hoặc VPBank đơn phương xét thấy cần thiết chấm dứt cung cấp Dịch vụ.
 14. KH có nghĩa vụ thông báo ngay cho Ban dịch vụ và chăm sóc khách hàng 24/7 của VPBank để được hướng dẫn xử lý nếu KH không thể truy cập hệ thống VPBank Mobile; nghi ngờ mật khẩu bị lộ, quên mật khẩu hay phát hiện ra bất kỳ một vấn đề bất thường nào, các sự cố về mặt nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn của hệ thốngVPBank Mobile.
 15. VPBank không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, mất mát trực tiếp hoặc gián tiếp mà KH phải chịu phát sinh do lỗi của KH, do KH không thực hiện đúng hướng dẫn của VPBank, do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng gián đoạn do Dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi được truyền của nhà cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ hành động bất khả kháng nào như thiên tai, chiến tranh, đình công; hoặc các hạn chế khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. .
 16. Thanh toán đầy đủ cho VPBank các khoản phí theo quy định của Ngân hàng và các khoản nợ phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Ủy quyền không hủy ngang cho VPBank được trích nợ từ bất kỳ tài khoản nào của mình để thu phí dịch vụ theo biểu phí dịch vụ của VPBank.
 17. Khách hàng đồng ý nhận tin nhắn/thư điện tử của VPBank gửi tới để: Nhận mật khẩu OTP; Thông báo các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi của Ngân hàng; Thông báo khác phục vụ cho việc thực hiện Dịch vụ với KH.
 18. Trường hợp Khách hàng cho phép cá nhân khác sử dụng Điện thoại di động của mình để thực hiện giao dịch, Khách hàng bảo đảm rằng người sử dụng Điện thoại di động đã biết về Hợp đồng này và chấp nhận sử dụng Dịch vụ và toàn bộ các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng này với tư cách là khách hàng của VPBank. Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm trước VPBank trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện phát sinh liên quan tới các giao dịch do cá nhân mà Khách hàng cho sử dụng Điện thoại di động thực hiện và bảo đảm rằng VPBank được loại trừ mọi trách nhiệm trong các giao dịch được thực hiện theo quy định tại Điểm này
 19. Thực thi các nghĩa vụ của Khách hàng theo quy định sử dụng Dịch vụ của VPBank và theo quy định của Pháp luật có liên quan.
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của VPBank
 1. Quyền của VPBank
 2. Yêu cầu KH cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, chữ ký và các thông tin khác nêu cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật khi Khách hàng thực hiện các yêu cầu liên quan đến Dịch vụ.
 3. Được sửa đổi, bổ sung, thay thế các điều khoản, điều kiện phát hành và sử dụng Dịch vụ, và thông báo bằng văn bản hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên website của NH. KH được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của NH nếu KH tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thời điểm có hiệu lực của sửa đổi
 4. Cung cấp cho các bên có thẩm quyền thông tin về KH, Tài khoản giao dịch phục vụ cho việc tra soát, khiếu nại các giao dịch theo quy định của pháp luật
 5. Từ chối thực hiện các giao dịch không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của VPBank hoặc trường hợp KH không đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện giao dịch.
 6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 7. Nghĩa vụ của VPBank
 8. Tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và của pháp luật.
 9. Đảm bảo thời gian cung cấp Dịch vụ qua hệ thống điện thoại di động cho Khách hàng 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ các trường hợp nêu tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này.
 10. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản, các giao dịch của KH theo quy định của pháp luật; Không bán, tiết lộ, rò rỉ thông tin của KH khi sử dụng dịch vụ trừ trường hợp việc cung cấp thông tin được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của pháp luật.
 11. Thực hiện đầy đủ các điều khoản điều kiện thuộc trách nhiệm của VPBank trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ này
 12. Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của KH liên quan đến dịch vụ của VPBank.
 13. Cam kết phục hồi hệ thống sau khi gặp sự cố theo quy định của VPBank tại từng thời điểm.
 14. Tôn trọng quyền và lợi ích của KH theo Hợp đồng.
 15. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4: Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp
 1. Hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trong Hợp đồng này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện khác của Hợp đồng này.
 3. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào mà các bên không giải quyết được bằng thương lượng trên tinh thần hòa giải, thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 5: Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành
 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày KH đăng ký sử dụng Dịch vụ cho đến khi KH chấm dứt sử dụng Dịch vụ.
 2. Trường hợp KH đã chấm dứt sử dụng Dịch vụ, các giao dịch đã được thực hiện trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này vẫn tiếp tục có giá trị và KH vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này ở chừng mực liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Khách hàng trong thời gian sử dụng Dịch vụ.
 3. KH xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản điều kiện sử dụng Dịch vụ, Biểu phí và các quy định sử dụng Dịch vụ hiện hành của VPBank, và cam kết tuân thủ đúng các quy định này./.