VPSuper current account

Maximally free services

(5,001 Cardmember Rated)
VPSuper current account helps customers effectively manage finance by unmatched offers and maximally free services
 • Make payment;

 • Deposit/withdraw cash;

 • Transfer money

 • Inquire balance, prepare account statement

 • Minimum balance is not required
 • All account-related transactions are free:
  - Cash deposit is permanently free
  - Inward and outward remittance is permanently free
  - SMS Banking service is permanently free
  (in case the average account balance is maintained as provided for by VPBank from time to time)
 • Maximum convenience, in support of transactions at counters, transactions via SMS Banking, Internet Banking, etc with the highest transaction limit.

Applicable to Vietnamese individuals or foreigners permanently residing and legally working in Vietnam, at the age of 15 years and older and having full of civil act capacity.

 • ID card, citizenship card, passport with effective visa

 • Other documents and procedures as provided for by VPBank from time to time.

Hạn mức rút tiền tại ATM VPBank là 20 triệu đồng/lần, 100 triệu đồng/ngày
Hạn mức rút tiền ở ATM khác phụ thuộc quy định của ngân hàng đó

Khách hàng duy trì số dư bình quân từ 20 triệu đồng: miễn phí
Khách hàng duy trì số dư bình quân từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng: phí duy trì tài khoản 33,000 đồng
Khách hàng duy trì số dư bình quân dưới 10 triệu: phí duy trì tài khoản 110,000 đồng

Miễn phí đối với các gói truy vấn, tiêu chuẩn, cao cấp
Riêng gói Flexi, phí dịch vụ là 16,500đ/ tháng

Miễn phí với SĐT đầu tiên, từ SĐT thứ hai: 11,000đ/tháng/số

Quý khách được miễn phí khi mở tài khoản

not-mobile
Chat với VPBank