Autolink current account

A safe and effective financial solution

(5,001 Cardmember Rated)
Autolink current account of VPBank offers customers a safe and effective financial management tool
  • Autolink current account helps to make transactions of payment/money transfer/deposit and withdrawal, etc.

  • Minimum balance of VND50,000 or 10 USD (for account in foreign currencies)

  • Rapidly transfer money, credit right after making transactions among current accounts opened at VPBank

  • Make transactions anytime and anywhere via VPBank Online

  • Withdraw cash, transfer money via ATM card at thousands of ATMs

  • Manage balance fluctuation by SMS Banking service

  • Prepare account statement/inquire balance

Applicable to Vietnamese individuals or foreigners permanently residing and legally working in Vietnam, at the age of 15 years or older and having full of civil act capacity.

  • ID card, citizenship card, passport with effective visa

  • Other documents and procedures as provided for by VPBank from time to time

Quý khách vui lòng mở tài khoản thông qua người đại diện theo Pháp luật.

- Hạn mức rút tiền tại ATM VPBank là 5 triệu đồng/lần, 20 triệu đồng/ngày,
Hạn mức rút tiền ở ATM ngân hàng khác tuân theo quy định của ngân hàng đó
- Hạn mức chuyển khoản tại ATM: 100 triệu/lần, 300 triệu/ngày

Có, khi giao dịch cần có chữ kí của 1 trong các chủ tài khoản hoặc tất cả các chủ tài khoản (phụ thuộc vào thỏa thuận đã đăng kí với ngân hàng lúc đầu)

Trong trường hợp:
- Khách hàng duy trì số dư bình quân từ 2 triệu đồng: miễn phí phí duy trì tài khoản
- Khách hàng duy trì số dư bình quân dưới 2 triệu đồng: phí duy trì tài khoản là 11,000 đồng

- Đối với gói truy vấn: miễn phí
- Gói tiêu chuẩn - 4,400đ/ tháng
- Gói cao cấp - 11,000đ/tháng

Phí sử dụng dịch vụ SMS Banking là 11,000 đồng/ tháng

Quý khách được miễn phí mở tài khoản

Phí đóng tài khoản là 55,000 đồng (TK VNĐ) hoặc 2,2 USD hoặc ngoại tệ quy đổi (TK ngoại tệ)

Phí in sao kê tài khoản là 2,000 đồng/ trang (tối thiểu 11,000đ/lần)

not-mobile
Chat với VPBank