Ty gia ngoai te ngay29/11/2019 14:23

2019-11-29 14:25 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 110.00
USD Mua CK: 
23 130.00
USD Bán: 
23 230.00
EUR Mua TM: 
25 109.00
EUR Mua CK: 
25 282.00
EUR Bán: 
25 960.00
GBP Mua TM: 
29 415.00
GBP Mua CK: 
29 643.00
GBP Bán: 
30 222.00
AUD Mua TM: 
15 414.00
AUD Mua CK: 
15 521.00
AUD Bán: 
15 895.00
CHF Mua TM: 
22 822.00
CHF Mua CK: 
23 016.00
CHF Bán: 
23 374.00
CAD Mua TM: 
17 142.00
CAD Mua CK: 
17 302.00
CAD Bán: 
17 592.00
JPY Mua TM: 
208.34
JPY Mua CK: 
209.86
JPY Bán: 
213.48
SGD Buy: 
16 812.00
SGD Buy Transfer: 
16 845.00
SGD Sell: 
17 094.00
Ngày đăng: 
2019-11-29
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-11-29 21:23
Chat với VPBank