Ty gia ngoai te ngay16/08/2019 08:50

2019-08-16 08:52 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 130.00
USD Mua CK: 
23 150.00
USD Bán: 
23 260.00
EUR Mua TM: 
25 325.00
EUR Mua CK: 
25 500.00
EUR Bán: 
26 215.00
GBP Mua TM: 
27 534.00
GBP Mua CK: 
27 747.00
GBP Bán: 
28 365.00
AUD Mua TM: 
15 436.00
AUD Mua CK: 
15 543.00
AUD Bán: 
15 930.00
CHF Mua TM: 
23 353.00
CHF Mua CK: 
23 552.00
CHF Bán: 
23 927.00
CAD Mua TM: 
17 074.00
CAD Mua CK: 
17 234.00
CAD Bán: 
17 616.00
JPY Mua TM: 
215.22
JPY Mua CK: 
216.79
JPY Bán: 
220.53
SGD Buy: 
16 530.00
SGD Buy Transfer: 
16 563.00
SGD Sell: 
16 882.00
Ngày đăng: 
2019-08-16
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-08-16 15:50
Chat với VPBank