Ty gia ngoai te ngay15/08/2019 08:51

2019-08-15 08:55 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 130.00
USD Mua CK: 
23 150.00
USD Bán: 
23 260.00
EUR Mua TM: 
25 429.00
EUR Mua CK: 
25 604.00
EUR Bán: 
26 326.00
GBP Mua TM: 
27 479.00
GBP Mua CK: 
27 691.00
GBP Bán: 
28 310.00
AUD Mua TM: 
15 420.00
AUD Mua CK: 
15 526.00
AUD Bán: 
15 914.00
CHF Mua TM: 
23 457.00
CHF Mua CK: 
23 657.00
CHF Bán: 
24 024.00
CAD Mua TM: 
17 086.00
CAD Mua CK: 
17 246.00
CAD Bán: 
17 628.00
JPY Mua TM: 
215.75
JPY Mua CK: 
217.33
JPY Bán: 
221.07
SGD Buy: 
16 529.00
SGD Buy Transfer: 
16 562.00
SGD Sell: 
16 875.00
Ngày đăng: 
2019-08-15
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-08-15 15:51
Chat với VPBank