Ty gia ngoai te ngay14/08/2019 09:06

2019-08-14 09:08 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 130.00
USD Mua CK: 
23 150.00
USD Bán: 
23 260.00
EUR Mua TM: 
25 515.00
EUR Mua CK: 
25 691.00
EUR Bán: 
26 354.00
GBP Mua TM: 
27 477.00
GBP Mua CK: 
27 690.00
GBP Bán: 
28 243.00
AUD Mua TM: 
15 491.00
AUD Mua CK: 
15 598.00
AUD Bán: 
15 925.00
CHF Mua TM: 
23 432.00
CHF Mua CK: 
23 631.00
CHF Bán: 
23 936.00
CAD Mua TM: 
17 235.00
CAD Mua CK: 
17 396.00
CAD Bán: 
17 695.00
JPY Mua TM: 
214.98
JPY Mua CK: 
216.55
JPY Bán: 
219.79
SGD Buy: 
16 592.00
SGD Buy Transfer: 
16 626.00
SGD Sell: 
16 881.00
Ngày đăng: 
2019-08-14
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-08-14 16:06
Chat với VPBank