Ty gia ngoai te ngay04/12/2019 09:00

2019-12-04 09:03 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 110.00
USD Mua CK: 
23 130.00
USD Bán: 
23 230.00
EUR Mua TM: 
25 262.00
EUR Mua CK: 
25 436.00
EUR Bán: 
26 113.00
GBP Mua TM: 
29 598.00
GBP Mua CK: 
29 826.00
GBP Bán: 
30 403.00
AUD Mua TM: 
15 540.00
AUD Mua CK: 
15 647.00
AUD Bán: 
16 022.00
CHF Mua TM: 
23 081.00
CHF Mua CK: 
23 278.00
CHF Bán: 
23 631.00
CAD Mua TM: 
17 137.00
CAD Mua CK: 
17 297.00
CAD Bán: 
17 591.00
JPY Mua TM: 
210.09
JPY Mua CK: 
211.62
JPY Bán: 
215.25
SGD Buy: 
16 826.00
SGD Buy Transfer: 
16 860.00
SGD Sell: 
17 109.00
Ngày đăng: 
2019-12-04
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-12-04 16:00
Chat với VPBank