Ty gia ngoai te ngay03/12/2019 08:52

2019-12-03 08:55 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 110.00
USD Mua CK: 
23 130.00
USD Bán: 
23 230.00
EUR Mua TM: 
25 246.00
EUR Mua CK: 
25 420.00
EUR Bán: 
26 096.00
GBP Mua TM: 
29 453.00
GBP Mua CK: 
29 680.00
GBP Bán: 
30 257.00
AUD Mua TM: 
15 501.00
AUD Mua CK: 
15 609.00
AUD Bán: 
15 985.00
CHF Mua TM: 
22 974.00
CHF Mua CK: 
23 170.00
CHF Bán: 
23 529.00
CAD Mua TM: 
17 110.00
CAD Mua CK: 
17 270.00
CAD Bán: 
17 561.00
JPY Mua TM: 
209.12
JPY Mua CK: 
210.65
JPY Bán: 
214.23
SGD Buy: 
16 802.00
SGD Buy Transfer: 
16 835.00
SGD Sell: 
17 084.00
Ngày đăng: 
2019-12-03
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-12-03 15:52
Chat với VPBank