Khách hàng cá nhân
Điều kiện giao dịch chung về cho vay hạn mức thấu chi tài khoản online
T&C Dream Savings
Điều kiện giao dịch chung về hội viên Prestige (hiệu lực từ 15/03/2018)
Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA (hiệu lực từ 15/03/2018)
MB Thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi – KHCN (hiệu lực từ 15/03/2018)
Tờ khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của KHCN (hiệu lực từ 15/03/2018)
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ (hiệu lực từ 15/03/2018)
Điều kiện giao dịch chung về Tài khoản thanh toán (Hiệu lực từ 15/03/2018)
Giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng TKTT, phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ, Dịch vụ ngân hàng điện tử
Quy định về Gói dịch vụ VPBank Online
Điều kiện giao dịch chung về cho vay và thế chấp xe ô tô
Form điều khoản và điều kiện DV Prestige (Hiệu lực từ ngày 01/01 đến 14/03/2018)
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng KHCN tại VPBank (áp dụng từ 09/07/2018)
Khế ước nhận nợ _ tài sản bảo đảm thông thường _ hợp đồng cho vay ký trước ngày 01012018_ hiệu lực từ 01012018
Khế ước nhận nợ _ tài sản bảo đảm thông thường _ hợp đồng cho vay ký sau ngày 01012018 _ hiệu lực từ 01012018
Hợp đồng vay _ tài sản bảo đảm thông thường_ hiệu lực từ 01/01/2018
Khế ước nhận nợ _ tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá. Hợp đồng vay ký trước ngày 01/01/2018_ hiệu lực từ 01/01/2018
Điều khoản điều kiện _cầm cố giấy tờ có giá_ hiệu lực từ 01/01/2018
Khế ước nhận nợ _ tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá. Hợp đồng vay ký sau ngày 01/01/2018_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng cho vay _cầm cố tiền gởi online của bên thứ ba_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng cho vay _cầm cố tiền gởi online của chính bên vay _ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng cho vay _ cầm cố Giấy tờ có giá của bên thứ ba_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng cho vay _cầm cố Giấy tờ có giá của chính bên vay_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng hạn mức thấu chi _ cầm cố tiền gởi tiết kiệm_ hiệu lực từ 01/01/2018
Hợp đồng hạn mức thấu chi - Tài sản bảo đảm thông thường_ hiệu lực từ 01/01/2018
Form Điều khoản Điều kiện chung về FATCA dành cho KHCN (Hiệu lực từ ngày 01/01 đến 14/03/2018)
Form Điều kiện giao dịch chung về Thẻ Ghi nợ (Hiệu lực từ 01/01 đến 14/03/2018)
Form Điều kiện giao dịch chung về TKTT
KHCN - KUNN áp dụng cho KHCN nhận nợ theo HĐ vay từng lần đã ký (Hết hiệu lực)
KHCN- Hợp đồng HMTC áp dụng cho KHCN vay hạn mức thấu chi tài khoản nhằm mục đích tiêu dùng có TSBĐ (Hết hiệu lực)
KHCN- Hợp đồng HMTC áp dụng cho KHCN vay hạn mức thấu chi tài khoản nhằm mục đích tiêu dùng đảm bảo 100% bằng tiền gởi tiết kiệm (Hết hiệu lực)
KHCN - Hợp đồng cho vay áp dụng cho KHCN vay từng lần và khoản vay có TSBĐ thông thường (Hết hiệu lực)
KHCN - Khế ước nhận nợ cho vay CC GTCG (Hết hiệu lực)
KHCN - Hợp đồng cho vay CC tiền gửi online của chính bên vay (Hết hiệu lực)
KHCN - Hợp đồng cho vay CC tiền gửi online của bên thứ ba (Hết hiệu lực)
KHCN - Hợp đồng cho vay CC GTCG của chính bên vay (Hết hiệu lực)
KHCN - Hợp đồng cho vay CC GTCG của bên thứ ba (Hết hiệu lực)
KHCN - Điều kiện giao dịch chung về cho vay CC GTCG (Hết hiệu lực)
KHCN - Giấy đề nghị vay vốn có TSBĐ
Giấy đề nghị tra soát, khiếu nại giao dịch thẻ
Điều kiện giao dịch chung về cho vay từng lần không TSBĐ KHCN
Điều kiện giao dịch chung về cho vay thấu chi không TSBĐ KHCN
Văn bản xác nhận Thấu chi
Văn bản xác nhận Vay tiêu dùng
Hợp đồng HMTC CC TGTK
Hợp đồng HMTC có tài sản đảm bảo
Hợp đồng cho vay HMTC mục đích kinh doanh
Hợp đồng CC tiền gửi online của Bên thứ 3
Hợp đồng CC tiền gửi online của Bên vay
Hợp đồng CC GTCG của bên thứ ba