TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 09/11/2013

2013-11-09 08:23 -- kbbuser
Tiếng Việt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
21 050.00
USD Mua CK: 
21 070.00
USD Bán: 
21 130.00
EUR Mua TM: 
27 898.00
EUR Mua CK: 
28 090.00
EUR Bán: 
28 338.00
GBP Mua TM: 
33 406.00
GBP Mua CK: 
33 663.00
GBP Bán: 
33 931.00
AUD Mua TM: 
19 546.00
AUD Mua CK: 
19 680.00
AUD Bán: 
19 926.00
CHF Mua TM: 
22 551.00
CHF Mua CK: 
22 743.00
CHF Bán: 
23 050.00
CAD Mua TM: 
19 843.00
CAD Mua CK: 
20 028.00
CAD Bán: 
20 268.00
JPY Mua TM: 
210.31
JPY Mua CK: 
211.83
JPY Bán: 
214.11
SGD Buy: 
16 792.00
SGD Buy Transfer: 
16 826.00
SGD Sell: 
17 029.00
Ngày đăng: 
2013-11-09
Số bản tin: 
1
Thời gian hiệu lực: 
2013-11-09 08:15