Thông tin dành cho cổ đông

Ngày 10/4, VPBank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. ĐHĐCĐ đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được đề ra là 6.800 tỷ đồng.

Ngày 14/2/2017, ĐHĐCĐ VPBank thông qua nghị quyết chấp thuận khóa/chốt tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại VPBank tối đa là 20% vốn điều lệ VPBank. Chi tiết

Trang