Thông tin dành cho cổ đông

Ngày 14/2/2017, ĐHĐCĐ VPBank thông qua nghị quyết chấp thuận khóa/chốt tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại VPBank tối đa là 20% vốn điều lệ VPBank. Chi tiết

Ngày 14/2/2017, ĐHĐCĐ VPBank đã thông qua Nghị quyết về việc bầu thay thế thành viên BKS. Chi tiết

Trang