Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.0 6.4 6.7 7.2
100 mil -› 500 mil 5.2 6.5 6.7 7.3
500 mil -› 5 bil 5.2 6.5 6.8 7.4
5 bil -› 10 bil 5.3 6.7 6.9 7.5
≥ 10 bil 5.3 6.7 6.9 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 31/07/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,770
EUR 26,258
26,439
26,952
GBP 29,315
29,542
30,174
JPY 202.31
203.79
207.87
AUD 17,786
17,909
18,338
SGD 16,541
16,574
16,925